Det psykiska välbefinnandet och cancer

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det psykiska välbefinnandet är mycket viktigt när det gäller att bekämpa cancer. Om du är deprimerad och/eller stressad blir cellens syresättning bristfällig och chanserna att tillfriskna minskar. Därför kan det vara värt att satsa stort och själviskt på det egna psykiska välbefinnandet, att sträva efter frid i själen och att – trots allt – försöka känna sig tillfreds med livet.
http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=2997&Title=Mental%20state,%20emotions%20and%20cancer
http://www.integrativecare.se/yoga-okar-valbefinnandet-hospatienter-med-cancer-57

Det finns ingen grund för att hävda att ett psykologiskt trauma skulle kunna vara den enda orsaken till cancer, skriver David Servan–Schreiber i sin bok ”Anticancer: ett nytt sätt att leva”. Men psykologiska tillstånd kan på ett ”genomgripande sätt påverka jorden där fröet utvecklas”, säger han. Liksom kost, motion och kvaliteten på luften och vattnet.
Många cancerpatienter kan minnas en särskilt stressig period, en förlust eller en traumatisk upplevelse under månaderna eller åren innan cancerdiagnosen. Servan-Schreiber säger att det oftast handlar om motgångar som ger upphov till starka känslor av vanmakt och total hjälplöshet. Servan-Schreiber hänvisar till en artikel från 2006 i Nature Reviews Cancer där det konstateras att sådana känslotillstånd kan ge en cancersjukdom möjlighet att utvecklas snabbare.
Men de faktorer som bidrar till att cancer utvecklas är så många och så olika att ingen någonsin ska behöva anklaga sig själv för att ha insjuknat.
Däremot kan de som fått en cancerdiagnos lära sig att leva annorlunda och därigenom bidra till sin egen återhämtning.
Att det inte är bra att gå omkring med undertryckta känslor torde forskarna vara överens om idag.
Finns det då en personlighet som kan anses vara särskilt cancerbenägen?
Det har forskats en del kring detta. I en studie där man jämförde hjärtpatienter med cancerpatienter visade det sig att cancerpatienterna hade en tendens att förringa upplevt obehag, försköna situationer, ha familjehemligheter (så kallade typ C-personligheter), medan hjärtpatienterna var duktiga, otåliga, aggressiva presterare (så kallade typ A-personligheter).
Servan–Schreiber konstaterar att teorin om en C-personlighet är tilltalande men att den saknar vetenskaplig stringens. Orsaken till att han i sin bok presenterar teorin är att den pekar på en annan faktor i utvecklingen av cancer, nämligen just den ovan nämnda känslan av vanmakt, idag föremål för ett stort antal vetenskapliga studier.

Om då känslan av vanmakt och förtvivlan kan främja cancertillväxt, kan då frid och harmoni bromsa den? Ja, det finns några fall som tyder på att meditation, yoga and andningsövningar har en positiv inverkan. David Servan-Schreiber ser allt fler otvetydiga bevis på detta, även om strikt vetenskapliga studier saknas.
Det är dock välgörande att träffa andra i samma situation. Eller att samtala med någon som klarar av att härbärgera cancerpatienters rädsla, ensamhet och ilska, men också deras drömmar och tankar om framtiden, om döden och om hur de hanterar sin situation.
Man vet idag att känslor av vanmakt frigör hormoner som aktiverar kroppens ”nödsystem”, bland annat inflammationsprocesser , som gör det lättare för cancertumörer att växa och sprida sig. Stress förvärrar situationen.

När vi ställs inför kriser i livet drabbas vi ofta av hjälplöshet och rädsla. Om de känslorna får stanna kvar och bli varaktiga så kan de medföra fysiologiska förändringar som kan skada kroppens försvar. Då är det viktigt att regelbundet släppa på spänningarna via bl.a. psyko- och samtalsterapi, konstterapi, meditation, yoga, motion och andningsövningar.
http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-074.html
http://www.alternative-doctor.com/cancer/hamers_page.htm.
http://www.artofliving.org/fi

 

VÅRD AV DITT MENTALA  JAG.

Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former av psyko- eller samtalsterapier kräver mod.

Det kan vara påfrestande och ofta innebär det att man går in i ett kaos, då alla invanda beteendemönster skärskådas och ifrågasätts. Det är bra att veta när man börjar. Då är processen inte längre lika skrämmande. Vet man att det finns en öppning i andra ändan är det lättare att gå in i tunneln.

Vad skrämmer mig och hur gör jag då?  Är jag anpassad och vill vara alla till lags?  Tänker jag på andras behov innan jag går till mig själv och ser på vad jag behöver?  Hukar jag vid gräl för att slippa konflikt?

Känner jag mig utanför? Måste jag vara ”snäll” för att få vara med?
Då kanske det är dags att slipa huggtänderna…. Säga ifrån.
Kanske mycken lagrad ilska bor i kroppen…
I terapi får man större kunskap om sig själv, ökad förståelse och en större medvetandesfär.
Det hjälper en att stå ut med smärta och rädsla på ett nytt sätt. Man vågar se sitt monster i ögonen, den som jagat en i drömmarna i åratal.
(Carl-Gustav Jung kallade monstret för Skuggan. )
Och då man inser att monstret ruvar på en stor skatt, då är det ännu lättare att påbörja resan.
Monstret bär ju på svaret till frågan om varför jag mår dåligt…

 

Psykosyntes och samtalsterapi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Psykosyntes är en form av terapi med inriktning mot självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och lockar fram det vi kan bli, vår potential. Människan är en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi tar ansvar har vi också hittat vår vilja. Det här är grunden i psykosyntesen som utvecklades av Roberto Assagioli. Roberto Assagioli (1888-1974) var en italiensk psykiater och den som i början av seklet formulerade psykosyntesens teorier. Assagioli var tidigt engagerad i den psykoanalytiska rörelsen där både Freud och Jung såg honom som den italienska psykoanalysens ledare. Assagioli bröt sig dock ur den freudianska ortodoxin då han fann den för begränsad och med för stort fokus på det sjuka hos människan. Assagioli ville se sina klienter som i grunden friska individer men som tidvis fungerar sämre. Han ville skapa en psykologi som gav uttryck åt det sant mänskliga; våra känslor och behov likväl som kärlek, vilja, kreativitet, visdom och andlighet. En psykologi till praktisk nytta för oss människor i vår strävan att leva mer fullt och rikt.

www.psykosyntesförbundet.se

www.humanova.fi

 

 Symbolterapi

 

sommaren 2008 015

Symbolterapi är ett samlingsnamn för att förstå det ickeverbala inom oss och i kommunikationen med andra.

Genom att jobba med exempelvis drömmar, målning, sagor och berättelser, symboldrama, myter och dans får vi kraftfulla verktyg för att förändra våra liv.
När man arbetar med inre bilder trampar man modigt upp stigar i sin inre okända skog, gör den mer tillgänglig.

Då man målar är det inte fråga om att måla medvetet och planerat. Man målar inte konst för att sälja. Men låter handen leda för att uttrycka det som känns i kroppen.

Då man skriver, skriver man inte för att prestera en grammatikaliskt och stilistiskt riktig text. Man skriver det som intuitivt rinner ur en.
Då man dansar strävar man inte efter koreografi. Man låter kroppen röra sig enligt känslan.
Plötsligt börjar man få perspektiv på vad som händer. Gamla tankemönster börjar rasa.
Och utan att fatta varför, börjar man plötsligt må bättre.
www.symbolon.se

Healing och reiki

 

sommaren 2008 028

Så här skriver Anna-Lena Vikström i Sverige:          När man ger en reikibehandling lägger man händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande förmågan hos människan. Man aktiverar immunförsvaret och den självläkande kraften inifrån!

Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter av, eftersom beröringen ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnandehormon, oxytocin.
Reiki är bra att använda för stressreducering och man behöver intre tro på några övernaturliga krafter. Behandlingen utförs under ungefär en timme när man ligger påklädd på en behandlingsbänk i en lugn miljö.
Tanken med att leva med reiki kommer från buddhismen och innebär att livet ska vara enkelt, att leva i nuet och välja att se det harmoniska omkring oss istället för tvärtom.
Reiki grundar sig på den gamla österländska filosofin om en livsenergi som genomströmmar allt levande. Den kallas på japanska ”ki” och på kinesiska ”chi”. Det finns olika typer av ki-energi. Reiki är den sorts ki som upprätthåller harmonin i universum och återställer den perfekta harmonin, där man aktiverar reiki. Ki-energin blir då reiki där man tänker sig helandet.
www.anna-lena.se

 

 

FÖRLÅTELSE.

P1080073

 Alla dina tankar inverkar både psykiskt och fysiskt  på dig. Genom att utöva ”förlåtelse” kan du lära dig  att tänka sådana tankar som helar, istället för s  sådana som gör dig sjuk eller hindrar ditt  tillfrisknande. Vi kan förkovra oss i konsten att  minska på stressrelaterade spänningar i vår kropp.  Förlåtelse är inte enbart fantasi utan något som  konkret fungerar uppfriskande och vitaliserande på  hela livet. Genom en förlåtelseprocess kan du  avbryta kretsgången av skuldkänslor, besvikelser  och bitterhet. Processen är mycket enkel och det är  något som du gör helt för dig själv – din omvärld  kommer enbart att lägga märke till de positiva  förändringarna hos dig. Den levnadsglädje som  fjättrats i det förgångnas bojor kan du frigöra och  byta ut mot en ljusare livsinställning. Med.lic. T  Tuulikki Saaristo, som utvecklat förlåtelseterapi i  Finland och har en gedigen bakgrund i psykoterapi,  har specialiserat sig på förlåtelseterapi- och skolning.  Läs hennes bok Taikasanat eli miksi antaisin  anteeksi (se boklistan). Med.lic.Tuulikki Saaristo tfn  (måndagar kl.11-12) 09662569 se också www.google.com, sökord tuulikki saaristo.

http://www.alternative-cancer-care.com/Cancer_Forgiveness.html
http://especiallyheather.com/2007/08/29/cancer-and-forgiveness/

 

BÖN OCH STÖDGRUPPER

P1070981

En djup kristen tro är för många en naturlig källa till tröst i svåra situationer. De tjänster som den kristna kyrkan erbjuder är för många en naturlig väg till ro i själen. Du kan kontakta din egen församling, en präst som du känner eller hört talas om och som du tycker att du kan anförtro dig åt bl.a. genom bikt eller andliga samtal. Det finns också landsomfattande grupper för samtalsterapi. Förbönskvällar ordnas också i kyrkor på många håll i landet och deras verksamhet har resulterat i många dokumenterade ”mirakeltillfrisknanden”. Du kan beställa förbön genom att kontakta ww.evl.fi (välj språk). Kyrkan har personer som kan hjälpa dig på alla större orter i Finland. Du kan också kontakta kyrkans central för sjukhussjälavård (tfn 09 – 18021) eller kyrkans central för familjerådgivning (samma nummer) för upplysning om samtal och stödgrupper som passar ditt behov. Inom det grekisk-ortodoxa samfundet kan begäran om förbön riktas till
Lintula kloster, e-post lintulan.luostari@ort.fi Valamo kloster; e-post valamo@valamo.fi eller valamon.kirjasto@valamo.fi Kontaktuppgifter:
www.evl.fi Kyrkans central för sjukhussjälavård, eller familjerådgivning tfn 0918021. Samtalstjänst när du behöver någon att tala med – inom Nylands telefonområde tfn 10072 – övriga områden tfn 080019072. Jourtjänst i södra Finland kl. 21 – 24.
Ortodoxa församlingen i Helsingfors, hjälptelefon/ diakon tfn 0968440433, 0968440442 (ti-fre-lö kl.18-22). Utöver den kristna kyrkan finns det andra kontaktnummer som är knutna till skolmedicinen och den allmänna patientvården, bland annat följande:
Cancerkontakt tfn 080019414, måndagar kl. 10 – 14 och 16 – 18, övriga vardagar kl. 10-14. Du kan också sända frågor per e-post till neuvonta@cancer.fi
Cancerföreningarnas webbsida www.cancer.fi . Här hittar du också kontaktuppgifter till de lokala cancerföreningarnas rådgivningsbyråer. SYLVA r.y är en patientförening för barn och unga – se föreningens webbsida www.sylva.fi. Genom dessa olika kontakter får du också information om samtalsgrupper som kan vara lämpliga för dig. Dra dig inte för att ta kontakt eftersom allt detta finns till för att betjäna just dig.